လူမှုကွန်ရက် သုတေသန အပိုင်း (၁) - ၂၀၂၁၊ ဒီဇင်ဘာမှ ၂၀၂၂ ဒီဇင်ဘာ

လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးအရ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်များနှင့် အယူအဆများကို Facebook မှတစ်ဆင့် ပြည်သူလူထုကို ဆက်သွယ်စည်းရုံးသည့် သတင်းစကားများ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်၍တုံ့ပြန်မှုများကို သိရှိနားလည်နိုင်ရန် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ လူမှုကွန်ရက်သုတေသနကို စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသန အပိုင်း (၁) ၏ သုတေသနကာလမှာ ၁ နှစ်ဖြစ်ပြီး အစီရင်ခံစာ ၄ ကြိမ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

Copyright © 2024 BSI